Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid
Artikel 3 Informatie verstrekking
Artikel 4 Aanmelding
Artikel 5 Aanbod
Artikel 6 De Overeenkomst
Artikel 7 Annulering
Artikel 8 Plaatsingsgesprek
Artikel 9 Duur en verlenging van de Overeenkomst
Artikel 10 Einde van de overeenkomst
Artikel 11 Toegankelijkheid
Artikel 12 Wederzijdse verplichtingen
Artikel 13 Verplichtingen van de ondernemer
Artikel 14 Verplichtingen van de ouder
Artikel 15 Wijzigingen van de overeenkomst
Artikel 16 De prijs en wijziging van de prijs
Artikel 17 De betaling / Niet-tijdige betaling
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 Klachtenprocedure
Artikel 20 Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang
Artikel 21 Aanvullingen
Artikel 22 Wijziging van deze voorwaarden
Bijlage 1

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvangaanvangt. Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voorkinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties. Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voorkinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. Geschillencommissie: De geschillencommissiekinderopvang. Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst isaangegaan. Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (andersdan gastouderopvang). Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoedenen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint. Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrumexploiteert. Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegoudervan het kind op wie de kinderopvang betrekkingheeft. Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door deondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen. Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder ende ondernemer. Partijen: De ondernemer en deouder. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzijde wet zich daartegen verzet.

Artikel 2

Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en deOuder.

Artikel 3

Informatie verstrekking

1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarinde Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende Kindercentra.
2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzageliggen.
3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aante melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voorKinderopvang.

Artikel 4

Aanmelding

1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden verstrekt.
3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van deaanmelding.
4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer vantoepassing.
5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct eenaanbod doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijstplaatst.
7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijkin kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

Artikel 5

Aanbod

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving vanzijn

dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:

– de ( vermoedelijke ) naam en ( vermoedelijke )geboortedatum van het kind;

– de beschikbareAanvangsdatum;

– de beschikbare opvangsoort en de beschikbarelocatie;

– de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder

daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemerbeschikt over de mogelijkheden

daartoe;

– de prijs behorende bij het aanbod;

– de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;

– de annuleringsvoorwaarden, waaronder deannuleringskosten;

– de looptijd van deOvereenkomst;

– de geldende opzegtermijnen;

– de reactietermijn met betrekking tot hetaanbod;

– een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;

– een dagtekening.

 1. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 2. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijktermijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien dereactietermijn is verstreken vervalt hetaanbod.

Artikel 6

De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het doorde Ondernemer gedaneaanbod.
 1. De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaardingdoor de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.
 1. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaardingSchriftelijk.
 2. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in tevullen.

Artikel 7

Annulering

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de Aanvangsdatum.
 2. De Ouder is voor annulering kostenverschuldigd.
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

Artikel 8

Plaatsingsgesprek

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor eengesprek.
 2. In dit gesprek komt het volgende aan deorde:
  1. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder enzijn kind; waaronder de benodigde Burger ServiceNummer(s).
  2. De aanvang en duur van dewenperiode;
  3. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor despecifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
  4. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijkis;
  5. De wijze van communicatie;
  6. Het maken van uitstapjes;
  7. Het maken van foto’s en/of video’s van hetkind;
  8. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn kind. En daarnaast, in geval van Buitenschoolseopvang:
  9. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5sub h.De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakteafspraken Schriftelijk aan de Ouder.
 3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakteafspraken Schriftelijk aan

Artikel 9

Duur en verlenging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn vanhet overeengekomen typeKinderopvang.
 1. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop hetkind basisonderwijs volgt.
 1. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.
 1. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortereduur overeenkomen van maximaal één jaar.
 1. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 2. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijkovereengekomen.

Artikel 10

Einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de inde Overeenkomst opgenomen termijn.
 1. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door éénvan partijen.
 2. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  1. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien vanzijn betalingsverplichting;
  2. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a enc;
  3. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 subb;
  4. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit tevoeren;
  5. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kindis geplaatst in gevaar brengt.
 1. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partijgerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en
  1. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
  2. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt,in geval van opzegging door deOndernemer;
  3. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 10 lid 3 onder a.
 1. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Oudervoort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht tezijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 1. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 11

Toegankelijkheid

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer enOuder.
 1. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeldomdat:
  1. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftigis;
  2. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag wordenverwacht;
  3. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
 1. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatieweigert, treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor desituatie.
 1. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegangte weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvang tebehandelen.
 1. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats nietopzeggen.

Artikel 12

Wederzijdse verplichtingen

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over hetkind.
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijzeaan elkaar over:
  1. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
  2. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolseopvang komt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor het kind. Partijen maken hierover Schriftelijkafspraken.

Artikel 13

Verplichtingen van de ondernemer

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomenvoorwaarden.
 1. De ondernemer staat er voor in dat:
  1. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheidplaatsvindt:
   1. overeenstemt met de geldende wet- enregelgeving;
   2. verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap enmet gebruikmaking van deugdelijkmateriaal;
  2. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze AlgemeneVoorwaarden.
 1. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voorzover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 14

Verplichtingen van de ouder

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling vanhet kind reeds bij de aanmelding.
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van deOuder.
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming vandeze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen enhalen.
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daaromverzoekt.
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afsprakenen binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 15

Wijzigingen van de overeenkomst

 1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaarbrengen.
 1. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maandbedraagt.
 1. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijkewijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16

De prijs en wijziging van de prijs

 1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordtvooraf overeengekomen.
 1. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder indan één kalendermaand, vermeerderd met één week na deaankondiging.

Artikel 17

De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloosverstrekt.
 1. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 1. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege inverzuim.
 2. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijnverzonden.
 1. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nogsteeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 1. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 1. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgenster voldoening van de oudst openstaande schulden.

Artikel 18

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op deOvereenkomst.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie,zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis tenemen.

Artikel 19

Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdigis.
 1. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de WetKinderopvang.
 1. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel20.

Artikel 20

Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor kinderopvang

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoeringvan de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).
 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeftingediend.
 1. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 1. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig temaken.
 1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindendadvies.
 1. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissieis bevoegd van geschillen kennis tenemen.

Artikel 21

Aanvullingen

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.

Artikel 22

Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en herzien.
 2. De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard. De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijzigingakkoord.
 3. De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van deAlgemene Voorwaarden.
 4. De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordttoegepast.
 1. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt toteen wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen dedag waarop de wijziging in werking treedt.

Bijlage 1

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016. De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over:

 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderenen hun ouders omschrijft;
 1. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tothygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte enprivacy;
 1. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissieregelt;
 2. Een reglement dat de klachtenprocedureregelt;
 3. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang:
  1. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten;
  2. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleidingen het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbareruimte;
  3. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaarplaatsvindt;
  4. de te verstrekken voeding;
  5. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken overontwikkeling, verzorging en voeding;
  6. openingstijden en -dagen en eventueel verplichteminimumafname;
  7. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvangverlaten;
  8. in geval van Buitenschoolseopvang:
   • de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten,bijvoorbeeld op het
    gebied van sport ofmuziek.
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en Kindercentrum
    of school en externe activiteit, zoals de wijze vanvervoer, al dan niet onderbegeleiding.
   • de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum en thuis, of
    externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar huis gaan.
   • de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van deschool.
  9. deplaatsingsprocedure;
  10. de aard en omvang van dewenperiode;
  11. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn vastgelegd;
  12. de geldende prijs;
  13. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
  14. de annuleringsvoorwaarden, waaronder deannuleringskosten;
  15. de inschrijfvoorwaarden, waaronder deinschrijfkosten;
  16. de geldende opzegtermijnen.
>