Beleid

Pedagogisch beleid

Met veel toewijding is ons pedagogisch beleid samengesteld. Het pedagogisch beleid kan je opvragen door een mail te sturen naar info@natuurfontein.nl.

Branchevereniging Kinderopvang

Natuurfontein is ook aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang. Een organisatie die de belangen behartigt van ondernemers in o.a. de buitenschoolse opvang. De kerntaken waar deze vereniging zich mee bezighoudt zijn: Werkgeversvertegenwoordiging, Belangenbehartiging, Visie- en beleidsontwikkeling, Informatieverstrekking en Dienstverlening. Brancheorganisatie Kinderopvang is er voor de kinderopvangorganisaties in Nederland en maakt het haar leden mede mogelijk hoogwaardige kinderopvang te leveren. De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzaamheid in de kinderopvang in de breedste zin van het woord.Branchevereniging Kinderopvang

Veiligheid en gezondheid

Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie gezondheid, veiligheid en brandveiligheid uitgevoerd door de medewerkers in samenwerking met de vestigingsmanager. Na de inventarisatie stelt de vestigingsmanager in samenwerking met de medewerkers een actieplan op. Deze inventarisaties liggen ter inzage op het kantoor van de vestigingsmanager. Tevens zullen wij tussentijds door middel van observaties, ongevallenregistratie, alsmede ervaring en mening van de kinderen wijzigingen doorvoeren. Ook in overlegmomenten met de oudercommissie zullen wij aanpassingen in beleid, werkinstructies en huisregels doorvoeren. Het speelplezier van de kinderen speelt in deze beslissingen een belangrijke rol. Het moet duidelijk aantoonbaar zijn dat er gdreamstime_eetappelevaar voor de veiligheid van kinderen of medewerkers ontstaat.

Persoonlijke hygiëne

Natuurlijk mogen kinderen bij Natuurfontein lekker vies worden. Wij kennen twee soorten vies:

 • vies door lekker kliederen
 • vies in de zin van onhygiënisch

Bij Natuurfontein letten we op de persoonlijke hygiëne van de kinderen. Als de kinderen nog klein zijn zijn de pedagogisch medewerkers daar samen met het kind verantwoordelijk voor. Als ze ouder worden, leren we ze hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest en voor het eten. Vieze neuzen worden afgeveegd met tissues. Alle afspraken omtrent hygiëne zijn vastgelegd in een werkinstructie Hygiëne.

Oudercommissie

Doordat Natuurfontein een kleine organisatie is, is de oudercommissie een belangrijk orgaan. Haar taken zijn:

 • mede opstellen van het pedagogisch beleid
 • mede opstellen van de veiligheidsregels
 • meedenken bij overwegingen, inspiratie en toezicht op het geheel
 • eerste bemiddeling bij geschil tussen ouders en Natuurfontein

Heb je interesse in het meewerken aan een goed pedagogisch beleid voor de kinderen? Meld je dan aan voor onze oudercommissie. oudercommissiewg@natuurfontein.nl of oudercommissiewp@natuurfontein.nl 

Hoe wij werken

De volgende documenten kunnen worden opgevraagd via info@natuurfontein.nl:

 • Pedagogisch beleid
 • Huisregels Natuurfontein
 • Reglement oudercommissie
 • Scholen ophalen
 • Werkinstructie Hygiëne
 • Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

De volgende documenten kunt u direct downloaden en bekijken:

Klachten

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende persoon, Monique van Loenen of met één van onderstaande oudercommissies:

Wilt u onze volledige klachtenprocedure downloaden? Klik dan hier.

U kunt ook direct contact opnemen met:
De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
Telefoonnummer: 070- 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl